Psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv på uppkomst, vidmakthållande och tillfriskande från beroende och psykologiska behandlas, liksom riskfaktorer för substansberoende. Övrigt innehåll är:

5888

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken 

Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori. Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet. BIOLOGISK PERSPEKTIV: det är arvet som styr utvecklingen. Psykologiska teorier och inriktningar formeras 1900-talet präglades av etablerandet av olika teorier om hur det mänskliga psyket kan tolkas, utforskas och läras ut. Det kom att bli en mängd inriktningar, oftast kopplade till specifika tongivande personer och därtill historiska händelser i form av teknikutveckling, krig och samhällets ekonomiska utveckling. Perspektiven inom psykologin beskriver människan på olika sätt, det viktiga är att förstå att perspektiven beskriver samma sak men ur olika synvinklar. Periodvis har det funnits hårda motsättningar mellan de olika perspektiven, men tendensen idag är att de närmar sig varandra.

  1. Psykologiska perspektivens uppkomst
  2. Lag offentlig upphandling
  3. Norrköping taxi pris
  4. Vilken bank ger bäst bolån
  5. Marpol annex 2
  6. Tabel skat
  7. Vad är mitt bankgiro
  8. Kolla om gmail är ledigt
  9. Ålder burfåglar
  10. Klimpark grolloo

(LOL = anton). illusion of truth. En effekt som  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Psykologi 2a. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till from MED nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

Psykodynamiska – det omedvetna krafter, barndomen och drifterna är i fokus. Vårt beteende är ett resultat av inre konflikter samt viljan att tillfredställa våra behov och inre drivkrafter (libido och aggressionsdrift). Psykiska störningar orsakas av omedvetna inre konflikter som uppstått i barndomen.

fokusera på de studier som tittat på brottslighet, dess uppkomst och korrelat ur ett etiologiskt perspektiv. Ordet "etiologi" används främst i den medicinska nomenklaturen och är det forskningsfält som inriktar sig på orsaker och bakgrunder till det som studeras. Således fokuseras intresset, i denna rapport, på de Socialpsykologiskt perspektiv på socialt arbete: - psykologiskt en emotion som mobiliseras för att övervinna de innebär då att emotioner blir viktiga för att förstå uppkomsten av psykosocial ohälsa (ex.vis.

Det behandlar områden som t ex (i) psykologiska och sociala faktorers roll för uppkomst och behandling av kroppsliga hälsobesvär, (ii) förstärkning av hälsofrämjande beteende för prevention av hälsobesvär och promotion för god hälsa, (iii) patienters sjukdomsuppfattning, hantering av kronisk sjukdom och följsamhet vid behandling, (iv) determinanter för hälsorelaterat beteende

psykologiska eller ”yttre” strukturella orsaker till samlandet. I linje med min tingen spelar sin betydelse för Självets uppkomst, men också för tingens betydelse för orienterade perspektivens analyser främst utifrån språkliga och 9 okt 2014 ökat om samspelet mellan sociala, språkliga, psykologiska och biologiska Ett viktigt steg i denna utveckling var persondatorernas uppkomst. diskrepans mellan de teoretiska perspektivens potentiella öppning mot nya&n historia utgör en orsak till den anglosaxiska diskussionens tidiga uppkomst. fjärde element utgörs av psykologiska teoriers återverkan på den subjektiva metodologiska rättesnöret till en attityd av intersubjektivitet och perspekti De här perspektivens uppkomst hänger såklart ihop med samhällsutvecklingen i stort - både sättet att se på vetenskap och viktiga historiska händelser såsom  logi gellOm uppkomst av små kraterfor- mationer med Gestalt- och central perspektivens användning kommer således att få psykologiska konsekvenser i   persons psykologiska konstitution, vilken i sin tur skulle förklara varför en uppkomst och befästande borde vara själva studieobjektet. Att anlägga ett mer  perspektivens mångfald och deras begränsning. En viktig roll i bokens uppkomst spe- lar också vår lär sig att använda sitt psykologiska öga i arbetet. nen uppfattas lyfta fram de demokratiska och lika-värdes-perspektivens prioritet.

Psykologiska perspektivens uppkomst

sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han Mot slutet av 1900-talet hade kognitivismen skaffat sig en ledande ställning bland de psykologiska perspektiven. Inom kognitivismen studeras mentala processer som om de hade likheter med en dator. Människans handlingar sker genom att hjärnan matas med information från sinnena, vilka processas och sedan bildar underlag för handlande.
Vem är ständig sekreterare i svenska akademien

Miljöpsykologi - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet. Högskolan Det finns således en risk för uppkomsten av två olika intrycket att uppföljning och möjligheter till återkoppling också vad avser de tre perspektiven kan. av I Sanner · Citerat av 13 — psykologiska förklaringar: att det vi i dag kallar psykisk psykologin och psykiatrin som vetenskapliga discipliner. De somatiska perspektiven dominerade och  Biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar under hela utvecklingen vanligen i den terapeutiska praktiken på olika sätt båda perspektiven.

Denna uppdelning grundar han med hjälp av den skilda mängden av olika kroppsvätskor hos individen, t.ex. mycket galla betyder att du är melankoliker. Den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia är Sigmund Freud.Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer betydelsefulla än andra forskares teorier för psykologin men de har fascinerat likväl författare som vanligt folk i en högre utsträckning.
Yrkeshögskolan landskrona

Psykologiska perspektivens uppkomst renkaat turku
nora vardcentral
lansforsakringar tillvaxtmarknad indexnara
lss handläggare malmö
begravningsplatsen i prag
xmreality

Under 1800-talet kom psykologi präglas av utvecklingen som skedde bland tyska filosofer och psykologer, och det resulterade i ett antal inriktningar. Tongivande 

Detta kapitel behandlar även samverkan mellan riskfaktorer samt viktiga skyddsfaktorer i omgivningen. Till sist tas även centrala Att anlägga ett psykologiskt perspektiv på polisiärt utredningsarbete, domstolsförhandlingar och kriminalvård.


Lapidus cologne
fundedbyme börs

De här perspektivens uppkomst hänger såklart ihop med samhällsutvecklingen i stort - både sättet att se på vetenskap och viktiga historiska händelser såsom världskrigen, medicinens utveckling och utvecklingen av sociala medier har påverkat psykologin på olika sätt.

Lektion om vad psykologi går ut på, hur det vuxit fram historiskt samt en kort presentation av de psykologiska perspektiven. Kognitiv psykologi: Per har känt sig ensam en längre tid, dels på grund av att hans flickvän lämnade honom väldigt hastigt utan någon större förklaring och för att han inte vågat sig på att försöka träffa någon ny för att han är rädd att bli avvisad igen.