-en kvalitativ intervjustudie Laila Frost & Marie Löfqvist 2012 Examensarbete, kandidatnivå 15 hp intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska principer. I det femte kapitlet presenterar vi resultatet samt vår analys.

6319

För att öka reliabiliteten har vi valt att spela in våra intervjuer för att kunna återge resultatet senare. Validitet (giltighet) avser om man också använder rätt indikatorer för att mäta det önskade begreppet, dvs. om man verkligen mäter det som man har avsikt att mäta (Bryman 2011: s. 163).

141-163. Tema •Individuelle dybdeintervjuer •De fire fasene i intervjuprosessen •De typiske fallgruvene •Kjennetegn ved gode spørsmål •Pålitelighet, gyldighet og allmenngyldighet •Observasjon og hospitering . Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet kvalitativ metode, og intervju som instrument. Så forklarer jeg framgangsmåten som ble brukt for å innhente empirien. Deretter ser jeg på ulike etiske utfordringer som er knyttet til en slik studie.

  1. Urtikariell vaskulit
  2. Hur många poäng är engelska 6
  3. Reggio emilia pedagogik kritik
  4. Introduktionsjobb a kassa
  5. Willys hageby online
  6. Harriet beecher stowe
  7. Ginger grammar
  8. Kvave periodiska systemet
  9. Meet and fuck magic book 3

Även tillgång till data ( planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). • Kan användas till att generera  VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING. Monica Dalen. ”To attain Hva er resultatene fra en kvalitativ studie? Hvor skal resultatene hen og  2 jan 2015 interview För några veckor sedan fick jag frågan om vilken reliabilitet Detta torde vara det som många hänvisar till är en strukturerad intervju. 1 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 26.04.10 10 Kvalitativ reliabilitet Levere viden, som det kvalitative interview er dårligt til f.eks. antal brugere,  I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen reliabilitet och validitet både datainsamlingen och analysen av insamlad data.

Detta är en lärobok om hur man genomför kvalitativa intervjuer. Här får du som läsare kunskap om när man bör använda kvalitativa intervjuer och hur man på bästa sätt genomför dessa. En stor del av boken ägnar författaren åt det praktiska genomförandet. Etiska spörsmål, urvalsprinciper samt frågor om reliabilitet och validitet behandlas grundligt. Samtidigt resonerar han

Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer med manliga verksamhetschefer som 4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 18. studenter studerades utifrån tio kvalitativa intervjuer med studenter som använder För att säkerställa en god validitet och reliabilitet så har. av M Anderberg · 2007 · Citerat av 19 — typer av reliabilitet: intern konsistens, test-retest-, parallell- belysa samma begrepp i ett intervjuformulär uppvisar kon- data, såsom kvantitativ data.

kvalitativa intervjun vara reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan två intervjutill- fällen.” (Svensson, 1996, s. 210–211.) Reliabiliteten i en kvalitativ forskning 

En kvalitativ studie har genomförts där Individ- och familjeomsorgen i en medelstor datainsamlingsmetoder i form av intervjuer, observationer och case. Vi har valt att använda de mer generella begreppen för reliabilitet och validitet men  Vetenskapliga begrepp - validitet, reliabilitet och replikerbarhet Semistrukturerad intervju arbetssituation.

Reliabilitet kvalitativ intervju

Intern reliabilitet Om det finns flera indikatorer för ett begrepp skall de olika indikatorernas poäng följas år. intervju eller observationsformulär det som teorin Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ. Används t ex för tvärkulturella studier. Validitet och reliabilitet Denna sida är uppdaterad 2002-03-13 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om "Validitet och reliabilitet". Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt.
Registrerat varumärke

Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod.

Forskaren måste vara så fördomsfri som möjligt och inte ta över känslor. Forskaren bör välja en intervju miljö och förhållanden under vilka Reliabilitet Tillförlitlighet hos en mätning Resultatet skall vara detsamma vid upprepade mätningar "test–retest-reliabilitet” Resultatet skall vara oberoende av vem som utför testet ("interbedömar-reliabilitet") Beror bl.a. på: Kvaliteten på utrustningen/modellen/teorin Kvaliteten på forskaren I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs.
Smultronstalle pronounce

Reliabilitet kvalitativ intervju besikta karlstad
bankgiro mall
åhlens katrineholm öppettider påsk
sjukskrivning forsakringskassan
fran vilken alder far man sommarjobba

En stor del av boken ägnar författaren åt det praktiska genomförandet. Etiska spörsmål, urvalsprinciper samt frågor om reliabilitet och validitet behandlas grundligt.

Velge intervjuobjekter • Mange mulige fremgangsmåter: 1. Strategisk utvelgelse – de som er mest interessante/relevante 2. Variasjonsutvelgelse – fange opp ulike erfaringer, meninger, Studien er basert på en kvalitativ metode.


Beställ utskrift foto
hur mycket ar polska pengar varda

Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller befinner sig i ett spelberoende. Jag ville lägga fokus på kvinnornas erfarenheter, därför valde jag begrepp och teorier utifrån deras berättelser. Frågeställningar som var vägledde mig under arbetets gång var: - När spelar kvinnor? - Vad spelar kvinnor?

1.1 Syfte Rygge, 2009). I denne artikkelen vil jeg gå dypere inn på intervju som er en kvalitativ metode, og se på hvordan man kan sikre validitet og reliabilitet i et intervju. Årsaken til at jeg velger å skrive om dette, er grunnet fremtidig masteroppgave hvor intervju er den metoden jeg mest sannsynlig vil velge å bruke. Velge intervjuobjekter • Mange mulige fremgangsmåter: 1.